Loading

NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA

„VIDJE I POVJEROVA“Premilosrdni Isuse, tvoja je dobrota neizmjerna. Pouzdajem se u tvoje milosrđe, koje prožima sva tvoja djela. Potpuno ti se predajem i želim živjeti i težiti k savršenosti.


Želim širiti tvoje milosrđe, vršeći djela milosrđa, a posebice se moliti za svećenike, za obraćenje grešnika, želim strpljivo podnositi protivštine i opraštati drugima.


Želim tješiti i pomagati siromašnima i bolesnima. Ti me čuvaj i brani, budući da se bojim svoje slabosti, ali pouzdajem se u tvoje milosrđe. Neka cijeli svijet upozna tvoje beskrajno milosrđe, u nj se pouzdaje i slavi ga u vijeke vjekova. Amen.


I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!«

Iz evanđelja po Ivanu


Tri su molbe u zbornoj molitvi koje Crkva danas upućuje Bogu Ocu po Isusu Kristu u Duhu Svetom: Neka Bog u nama umnoži milost da sve dublje shvaćamo,


- što je krst koji nas je oprao,

- što je duh koji nas je nanovo rodio,

- što je krv koja nas je otkupila.


Prva molba odnosi se na krštenje u kojem smo primljeni u zajedništvo Presvetoga Trojstva. Bili smo uronjeni u kupelj božanske ljubavi koja nas oslobađa od svakoga grijeha. Da, oprani smo u svetoj kupelji krštenja od Adamova grijeha, kojeg svaki čovjek nosi kad stupi u život i od svakog osobnoga grijeha ako smo pristupili tom sakramentu kao odrasli.


U prvoj Crkvi uskrsna noć bila je predviđena kao termin krštenja i krštenici (većinom odrasli) dolazili su obučeni u bijele haljine službi Božjoj, da pokažu, da su u Isusu Kristu, uskrsnulome nanovo stvoreni i obučeni su u odijelo Božje milosti. Milosrđe Božje valja slaviti u daru svetoga krštenja po kojem Bog daruje Crkvi svake godine nove sinove i kćeri.


U drugoj molbi slavimo svetog Duha Božjega koji je svemoguć i nama u krštenju daruje novo rođenje iz vode i duha. Kad se Isus očitovao apostolima dahne u njih i reče: "Primite Duha Svetoga!" Ujedno im je dao punomoć opraštanja grijeha. Tako je osim sakramenta krštenja i sakrament pokore usko povezan s današnjom nedjeljom milosrđa Božjega. Sveti Duh Božji pokazuje svoju moć kroz to da mrtve budi na život. A tko je potrebniji te milosti nego oni koji su prije svega duhom bili mrtvi, jer su izgubili vjeru i ljubav i koji sada ponovno žive po milosrđu Gospodnjem?


U trećoj molbi radi se o dragocjenoj krvi Kristovoj po kojoj smo otkupljeni i oslobođeni od grijeha i od vječne smrti koja je prokletstvo. Krv vrijedi u Svetome pismu kao sjedište života, i kada priznajemo da je Isus Krist, naš Gospodin, na križu prolio svoju krv za nas, to znači: on je predao svoj život za nas iz ljubavi. Bog nas je tako ljubio da je za nas dao svoga Sina Jedinorođenca. Na taj način mi smo bili tako reći otkupljeni od ropstva grijeha i smrti. Krv novoga uskrsnog janjeta, krv Krista, oslobodila nas je za Boga i jedne za druge. Božansko milosrđe osposobljava nas da jedni drugima pokazujemo ljubav s kojom smo sami od Boga obdareni.


Na ovu "Nedjelju milosrđa" koju je za cijelu Crkvu uveo pokojni papa Ivan Pavao II., slavimo Boga koji je beskonačno veći u svojoj ljubavi nego svaki grijeh i svaki ljudski podbačaj. Postoji samo jedan jedini uvjet da budemo obdareni milosrđem Božjim: moramo samima sebi željeti biti obdareni. Ne može primiti spasenje ohol i neovisan čovjek koji ne treba Otkupitelja, jer misli da je dovoljan samom sebi, nego oni koji su kao Marija otvoreni za milost Gospodnju. Svi ponizni i pobožni primaju spasenje u punini, i u tom smislu želimo Bogu zahvaliti za to da smo kroz smrt i uskrsnuće njegova Sina, našega Gospodina Isusa Krista, oslobođeni svakoga zla i da nam je darovan novi vječni život u zajedništvu s Kristom, Otkupiteljem.


Fr. Jozo Župić, OFM


  


WELCOME  


          The Croatian parish of Sts. Cyril and Methodius and St. Raphael’s is a Roman Catholic parish and is part of the Archdiocese of New York. The parish is located in the central part of Manhattan at 502 W 41st Street, New York, NY 10036 , near the entrance to the " Lincoln " tunnel.

          Although as a parish it’s been in existence for a 100 years, it has been in  this location and under this name since 1974. It was created through the merger of two parishes, parish of St. Raphael and Croatian parish of St. Cyril and Methodius, which was located 10 city blocks north of today's address. The church and the parish is a center of religious and cultural life of the Croatian community of the metropolis and its environs. All liturgies and sacraments are mainly in the Croatian language. In addition to regular sacramental life, within the parish there are folk groups and the school of Croatian language, which proudly bears the name of Blessed Aloysius Stepinac. The Croatian parish of STS. CYRIL AND METHODIUS AND ST. RAFAEL gathers Croats from four gathering states, New York, New Jersey, Connecticut and Pennsylvania.DOBRODOŠLI

 
Hrvatska župa sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela je rimokatolička župa i dio je nadbiskupije New York. Župa je smještena u središnjem dijelu Manhattan na adresi 502 w 41st Street, New York, NY 10036, nedaleko od ulaza u „Lincoln“ tunel.

Iako kao župa postoji već 100 godina, na ovome mjestu i pod ovim nazivom postoji od 1974. godine. Nastala je spajanjem dviju župa, župe sv. Rafaela i Hrvatske župe Sv. Ćirila i Metoda koja se nalazila 10 gradskih blokova sjevernije od današnje adrese. Crkva i župa su središte vjerskog a i kulturnog života Hrvatske zajednice ove metropole i njegove okolice. Sva liturgijska slavlja i sakramenti su uglavnom na hrvatskom jeziku. Osim redovitog sakramentalnog života, u sklopu župe djeluje i folklorna skupina te škola Hrvatskog jezika koje s ponosom nose ime blaženog Alojzija Stepinca. Hrvatska župa SV. ĆIRILA I METODA I SV. RAFAELA okuplja hrvate čak četiri savezne države; New York-a, New Jersey-a, Connecticut-a i Pennsylvani-e. 

Svete mise Holy Masses

Nedjelja Sunday

9:00 a.m. i 11:00 a.m. Hrvatski Croatian

10:00 a.m. Engleski English

Utorak - Subota Tuesday - Saturday

8:00 a.m. Hrvatski Croatian


Krštenja Baptism

Najaviti dva mjeseca unaprijed.

By appointment two months in advance.


Ispovijedi Confessions

Nedjeljom i blagdanima prije misa.

Sundays and Holydays before Mass.


Vjenčanja Weddings

   Najaviti godinu dana unaprijed.

By appointment one year in advance.


Bolesnici Sick calls

U  svako doba. Any time.


Časoslov Liturgy of the hours

     Utorak-Subota Tuesday-Saturday 8:00 a.m.

 

Counter