Loading

26. NEDJELJA KROZ GODINU 

„LAZAR PRED MOJIM VRATIMA“


Kršćanski moral nam striktno kaže da griješimo propustom,

da ne činimo ono što bismo trebali činiti.


Na primjer, ne branimo kada nekoga nepravedno napadaju. Griješimo jer ne činimo dobro koje možemo činiti. Grijeh je u našem povlačenju – nedjelovanju. Tako bi se moglo reći kao da više griješimo propustima nego li djelovanjem.


Pavao nas upozorava da jedino ljubav primjećuje potrebe drugoga.

Krist nas poučava da već sada stavljamo postavke svojega vječnog života.


Iz evanđelja po Luki: U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije I

bogataš te bude pokopan.


Bogatstvo nije nešto zlo. Ali, onomu koji ima bogatstvo, ono može postati opasno. O toj opasnosti Isus je često opominjao, možda najoštrije u današnjoj prispodobi o siromašnom Lazaru i bogatom rasipniku. Ovome ide dobro, onome loše. Bogataš se oblači u najfinija, skupocjena odijela, a siro-mah u dronjke. Bogatašev stol ukusno je pokriven, siromašni Lazar rado bi se htio nasititi od otpadaka s bogataševa stola. Nakon smrti upravo se događa obrnuto: siromah je blažen u nebu, bogataš trpi paklene muke. Isus opominje: bogataš je za života primio sva svoja dobra, a Lazar zla. Sada se Lazar tješi, a bogataš trpi.


Je li to primitivno osvetničko razmišljanje? Jeftina utjeha za siromahe? Tješenje za bolju onostranost nakon nevolje ovo-stranosti? Upravo suprotno: to je hitni poziv bogatašu, da svoju šansu sada zgrabi. Ona je sasvim blizu, ona leži pred njegovim vratima. On mora samo gledati. Mora činiti samo ono što je razumljivo: sa svoga punoga stola dati jesti siromašnom Lazaru.


Ipak tu leži opasnost bogatstva. Ono lako učini onoga koji ga ima, svojim zarobljenikom, robom. Bogatstvo zasljepljuje. Ono nekoga zaslijepi za nevolju. Bogataš misli, da sve može činiti. Blagostanje, bogatstvo ga učini umišljenim, oholim. On previdi, ne zapaža siromaha koji leži pred njegovim vratima. Najprije ga smeta i uznemiruje pogled te bijede. U početku ga podsjeća siromašni Lazar na to, da bi i on sam jednom mogao biti siormašan i nevoljan. Tada se ipak navikne na taj pogled i misli za sebe: život je baša takav! I konačno zaboravlja, da gladni Lazar leži pred njegovim vratima.


Otklanja sve ono što smeta njegovom bogatstvu. Žuri od uživanja do uživanja. Briga mora biti potisnuta. Njegovo srce postaje tvrdo i slijepo, zasljepljeno od sebe i svoje dobrobiti. Zbog čega je on konačno plijen pakla? Nije to zlo koje je on učinio, nego dobro koje nije učinio. Ne činiti dobro daje prostor zlu. Stoga Isus energično opominje koja je opasnost bogatstva. Isus tješi siromaha kojeg je u ovom svijetu zadesila velika nevolja. On se prijeti bogatašu koji već u ovom životu ima sva dobra.


Tko je taj bogati rasipnik? Misli li Isus samo na "super bogataše"? Vjerujem da on misli na svakoga od nas. Jer svi mi imamo našega Lazara pred vratima. To ne moraju biti materijalni siromasi. To također može biti netko, koji je materijalno najpotrebniji, kojemu nedostaje novčana potpora. Tko je u mome životu jedan takav Lazar, kojega jednostavno previdim, koji gladuje i smrzava se, jer mu nedostaje ljubav?


Da bi vidio Lazara pred mojim vratima, ne trebam nikoga koji bi me iz onostranosti došao opominjati. Moram samo otvoriti oči, biti čestit čovjek. Po tome se odlučuje nebo ili pakao.


Fra Jozo Župić


WELCOME  


          The Croatian parish of Sts. Cyril and Methodius and St. Raphael’s is a Roman Catholic parish and is part of the Archdiocese of New York. The parish is located in the central part of Manhattan at 502 W 41st Street, New York, NY 10036 , near the entrance to the " Lincoln " tunnel.

          Although as a parish it’s been in existence for a 100 years, it has been in  this location and under this name since 1974. It was created through the merger of two parishes, parish of St. Raphael and Croatian parish of St. Cyril and Methodius, which was located 10 city blocks north of today's address. The church and the parish is a center of religious and cultural life of the Croatian community of the metropolis and its environs. All liturgies and sacraments are mainly in the Croatian language. In addition to regular sacramental life, within the parish there are folk groups and the school of Croatian language, which proudly bears the name of Blessed Aloysius Stepinac. The Croatian parish of STS. CYRIL AND METHODIUS AND ST. RAFAEL gathers Croats from four gathering states, New York, New Jersey, Connecticut and Pennsylvania.DOBRODOŠLI

 
Hrvatska župa sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela je rimokatolička župa i dio je nadbiskupije New York. Župa je smještena u središnjem dijelu Manhattan na adresi 502 w 41st Street, New York, NY 10036, nedaleko od ulaza u „Lincoln“ tunel.

Iako kao župa postoji već 100 godina, na ovome mjestu i pod ovim nazivom postoji od 1974. godine. Nastala je spajanjem dviju župa, župe sv. Rafaela i Hrvatske župe Sv. Ćirila i Metoda koja se nalazila 10 gradskih blokova sjevernije od današnje adrese. Crkva i župa su središte vjerskog a i kulturnog života Hrvatske zajednice ove metropole i njegove okolice. Sva liturgijska slavlja i sakramenti su uglavnom na hrvatskom jeziku. Osim redovitog sakramentalnog života, u sklopu župe djeluje i folklorna skupina te škola Hrvatskog jezika koje s ponosom nose ime blaženog Alojzija Stepinca. Hrvatska župa SV. ĆIRILA I METODA I SV. RAFAELA okuplja hrvate čak četiri savezne države; New York-a, New Jersey-a, Connecticut-a i Pennsylvani-e. 

Svete mise Holy Masses

Nedjelja Sunday

9:00 a.m. i 11:00 a.m. Hrvatski Croatian

10:00 a.m. Engleski English

Utorak - Subota Tuesday - Saturday

8:00 a.m. Hrvatski Croatian


Krštenja Baptism

Najaviti dva mjeseca unaprijed.

By appointment two months in advance.


Ispovijedi Confessions

Nedjeljom i blagdanima prije misa.

Sundays and Holydays before Mass.


Vjenčanja Weddings

   Najaviti godinu dana unaprijed.

By appointment one year in advance.


Bolesnici Sick calls

U  svako doba. Any time.


Časoslov Liturgy of the hours

     Utorak-Subota Tuesday-Saturday 8:00 a.m.

 

Counter